بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان بازار مبل، جنب مسجد حاج ولی
مجموعه بازار مبل ایران (شماره 2 ) کدپستی : 1361794931
تلفن : 66 65 60 20             دورنگار: 66 65 60 19
IRAN Furniture Market Complex No.2 , 2nd Floor , No.49
East Yaftabadst. , Ayatolah Saidi ( HWY ) , Tehran , Iran
Phone : + 98 21 66 65 60 20     Fax: +98 21 66 65 60 19